People

Director

Dr. Bin Liu

Dr. Lian Xie
Professor
Department of Marine, Earth and Atmospheric Sciences
North Carolina State University


Researchers

Dr. Bin Liu
Dr. Bin Liu (bin_liu@ncsu.edu)
Research Assistant Professor

Dr. Huiqing Liu (hliu@ncsu.edu)
Adjunct Assistant Professor


Ph.D. Students

DFrancisco

Dianna Francisco (dmfranci@ncsu.edu)

Linhui Wang (lwang32@ncsu.edu), visiting Ph.D. student

Danny Modlin (drmodlin@unity.ncsu.edu), Prof. Xie serves as a co-chair


M.S. Students

XSun

Xia Sun (xsun8@ncsu.edu)

Sofia Montalvo (smmontal@ncsu.edu)

XZhang

Xiaoping Zhang (xzhang38@ncsu.edu)

Shenek Hayward (Climate change), Prof. Xie serves as a co-chair

Jamie Wirth (jbwirth@ncsu.edu)


Interns


Visiting Scholars

Yan Huang